ตารางวันเข้ารับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)
วันที่ 
รอบ 
เวลาเริ่ม 
เวลาสิ้นสุด 
สถานที่ 
จำนวนเครื่อง 
ลงทะเบียน 
คงเหลือ 
29/01/2019109:0012:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น50149
29/01/2019213:0016:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น50248
31/01/2019109:0012:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น50050
31/01/2019213:0016:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น50149
01/02/2019109:0012:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น50050
01/02/2019213:0016:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น50149
02/02/2019109:0016:00สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) อาคาร 31 ห้องคอมพิวเตอร์ 3111 รอบเก็ยตกนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น80080
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เลขที่ 1 อาคาร 34 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-160-1265-70 Fax. 02-160-1268 www.gen-ed.ssru.ac.th